DeBakey

DeBakey Forceps,
atraumatic


Size: 15,0 cm


Unit of Sale: 25/125


REF:  360001-3


DeBakey