Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů – přehled

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tato upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobnější informace k tématu Ochrany dat najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Evidence dat na našich webových stránkách

Kdo zodpovídá za evidenci údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v impresu webových stránek.

Jak evidujeme údaje o Vás?

Vaše údaje jsou získávány jednak tak, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Jiné údaje při návštěvě webových stránek eviduje automaticky náš IT-systém. To jsou zejména technické údaje (např. internetový prohlížeč, provozní systém nebo čas vyvolání stránky). Evidence těchto údajů se provádí automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme Vaše data?

Část údajů se získává pro zaručení bezchybného poskytování webových stránek. Ostatní údaje mohou být použity pro analýzu Vašeho jednání jako uživatele.

Jaká práva máte ohledně Vašich údajů?

Máte právo kdykoliv bezúplatně získat informaci o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. K tomuto a dalším dotazům na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v impresu. Dále máte k dispozici právo stěžovat si u příslusného dozorčího úřadu.

Kromě toho máte za určitých okolností právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Podrobnosti k tomuto najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě našich webových stránek může být Vaše surfování statisticky vyhodnocováno. To se děje především prostřednictvím cookies a takzvanými analytickými programy. Analýza Vašeho surfování probíhá zpravidla anonymně; surfování nelze zpětně dosledovat k Vám.

Tuto analýzu můžete odvolat nebo jí můžete nepoužíváním jistých nástrojů zabránit. Podrobné informace k těmto nástrojům a o možnostech odvolání najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecná upozornění a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a podle zákonných předpisů o ochraně osobních údajů a tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Použijete-li tyto webové stránky, budou získávány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, kterými můžete být osobně identifikováni. Předložené prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje získáváme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem toto probíhá.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů na internetu (např. při emailové komunikaci) může vykazovat mezery v bezpečnosti. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Upozornění na odpovědné místo

Odpovědným místem pro zpracování dat na těchto webových stránkách je:

Fuhrmann GmbH
Arndt Fuhrmann (ednatel společnosti)
Průmyslová zóna Bövingen 139
53804 Much

Phone: +49 (22 45) 91 96 0
E-mail: info@fuhrmann.de

Odpověným místem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, emailové adresy nebo pod.).

Zákonnem předepsaná osoba pověřená ochranou osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali osobu pověřenou ochranou osobních údajů.

Björn Groß

Phone: +49 (22 45) 91 96 0
E-mail: b.gross@fuhrmann.de

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho procesů zpracování osobních údajů je možných pouze s Vaším výslovným souhlasem. Váš již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí neformální sdělení zaslané na náš email. Zákonnost zpracování údajů provedené do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo na odvolání proti získávání údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

Proběhne-li zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte kdykoliv právo, z důvodů, které vyplývají z Vaší jedinečné situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; toto platí také pro profilování opřené o toto ustanovení. Příslušným právním základem, na kterém spočívá zpracování, najdete v tomto prohlášení o ochraně údajů. Vznesete-li námitku, nebudeme již Vaše dotčené osobní údaje zpracovávat, leda že bychom mohli doložit naléhavé chráněné důvody pro zpracování, které převládají nad Vašimi zájmy, právy a svobodou nebo pokud zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely provozování přímé reklamy, pak máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování příslušných osobních údajů k účelům této reklamy; toto platí také pro profilování, je-li spojeno s takovou přímou reklamou. Vznesete-li námitku, nebudou již Vaše osobní údaje následně používány pro účely přímé reklamy (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Petiční právo u příslušného dozorčího úřadu

V přípradě přestupků proti GDPR mají dotčené osoby právo stěžovat si u dozorčího úřadu, zejména ve členském státě svého obvyklého pobytu, svého pracoviště nebo místa pravděpodobného přestupku. Právo stěžovat si existuje, aniž jsou jiným způsobem kráceny správně-právní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na převoditelnost údajů

Máte právo nechat si sám sobě nebo třetí osobě vydat údaje, které automaticky zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý převod údajů na jinou odpovědnou osobu, bude toto provedeno pouze, pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL, resp. TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a k ochraně převodu důvěrných obsahů, jako například objednávky nebo poptávky, které nám zasíláte jako provozovateli stránky, šifrování SSL, resp.TLS. Šifrované spojení poznáte na tom, že adresní řádek prohlížeče se z „http://“ změní na „https://“ a na symbolu zámku ve Vašem prohlížeči. Je-li aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou být údaje, které nám zprostředkováváte, přečteny třetí osobou.

Informace, zablokování, vymazání a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajů, jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů a popř. právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a k dalším dotazům na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v impresu.

Právo na omezení zpracování

„Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v impresu. Právo na omezení zpracování máte v těchto případech:

  • Popíráte-li správnost Vašich u nás uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas, abychom toto přezkoumali. Po dobu přezkoumání máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud docházelo/dochází ke zpracování Vašich osobních údajů neoprávněně, můžete místo vymazání požadovat omezení zpracování údajů.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, Vy je však potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo namísto vymazání požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí se uvážit mezi Vašimi a našimi zájmy. Dokud není stanoveno, čí zájmy převládají, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.“

Pokud jste provedli omezení zpracování Vašich osobních údajů, smějí být tyto údaje – nehledě na jejich uložení – zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním emailům

Tímto se rozporuje užívání kontaktních údajů uveřejněných v rámci povinnosti impresa k přeposlání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zaslání reklamních informací, případně prostřednictvím spamů.

3. Evidence dat na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně používají takzvané cookies. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom naši nabídku učinili uživatelsky přátelštější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se odkládají na Vašem počítači a které Váš prohlížeč ukládá.

Většina námi používaných coookies jsou takzvané „session cookies“ (mandatorní). Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky vymazávají. Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji uloženy, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují opět poznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že budete informováni o použití cookies a cookies povolíte pouze v jednotlivém případě, všeobecně vyloučíte souhlas s cookies pro určité případy nebo aktivujete automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivování cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Cookies, které jsou nezbytné pro provádění elektronické komunikace nebo k poskytování jistých funkcí, které si přejete (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimální poskytování svých služeb. Ukládají-li se jiné cookies (např. cookies za účelem analýzy Vašeho surfování), jsou tyto v tomto prohlášení o ochraně údajů ošetřeny zvlášť.

Soubory uložené na serverech

Poskytovatel stránek automaticky získává a ukládá informace v takzvaných souborech uložených na serverech, které nám Váš prohlížeč automaticky zprostředkovává. Jsou to:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Používaný provozní systém
  • URL Referer
  • Hostname vztahujícího se počítače
  • Časový údaj o poptání serveru
  • IP-adresa

Spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovádí.

Evidence těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být evidovány soubory uložené na jiných serverech.

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, ukládají se u nás Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu dále neposkytujeme.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu je postačující neformální sdělení na náš email. Zákonnost postupů zpracování údajů učiněných do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, neodvoláte Váš souhlas s uložením nebo odpadne účel pro uložení údajů (např. po ukončeném zpracování Vaší poptávky). Naléhavá zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uložení – zůstávají nedotčena.

Emailová, telefonická nebo faxová poptávka

Kontaktujete-li nás emailem, telefonicky nebo faxem, bude u nás Vaše poptávka uložena a zpracována včetně všech z ní vyplývajících osobních údajů (jméno, poptávka) uložena pro účely zpracování Vašeho požadavku. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu dále neposkytujeme.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud Vaše poptávka souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k realizaci předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech spočívá zpracování na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), neboť máme oprávněný zájem na efektivním zpracování poptávek, které jsou směrovány nám.

Údaje, které nám přeposíláte v kontaktních poptávkách zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k vymazání, neodvoláte Váš souhlas s uložením nebo odpadne účel pro uložení údajů (např. po ukončeném zpracování Vaší žádosti). Naléhavá zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty k ukládání – zůstávají nedotčena.

4. Sociální média

eRecht24 Safe Sharing Tool

Obsah našich stránek může být v souladu s ochrannou osobních údajů sdílen na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter nebo Google+. Tyto stránky používají pro tento účel eRecht24 Safe Sharing Tool. Tento nástroj vytváří přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli až poté, co uživatel aktivně klikne na jeden z těchto tlačítek. Kliknutí na tlačitko představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán s účinností do budoucnosti.

Automatický přenos uživatelských údajů na provozovatele těchto platforem neprobíhá prostřednictvím tohoto nástroje. Je-li uživatel přihlášen na jednu ze sociálních sítí, objeví se při použití tlačítka sociální sítě Facebook, Google+1, Twitter & Co. informační okno, ve kterém může uživatel text před odesláním potvrdit.

Naši uživatelé mohou obsah těchto stránek v souladu s ochranou osobních údajů sdílet na sociálních sítích, aniž by provozovatelé sociálních sítí vytvářeli kompletní profily surfování.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. To jsou textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho užívání webových stránek. Informace vytvořené prostřednictvím cookie o Vašem užívání těchto webových stránek se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány.

Ukládání cookies Google-Analytics a používání tohoto analytického nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování, aby optimalizoval svou webovou nabídku a svou reklamu.

IP Anonymita

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymity IP. Tím bude Vaše IP-adresa společností Google v rámci členských států Evropské Unie nebo v ostatních smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před zprostředkováním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude přenesena celá IP-adresa na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání webových stránek, sestavil zprávy o aktivitách webových stránek a poskytoval další služby spojené s používáním webových stránek a internetu vůči provozovateli webových stránek. IP-adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s ostatními údaji společnosti Google.

Browser Plugin

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete popřípadě moci používat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit evidenci údajů vytvořených prostřednictvím cookie a vztahujících se na Vaše používání webových stránek (včetně Vaší IP-adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si pod tímto odkazem stáhnete a instalujete dostupné Browser-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odvolání proti evidenci údajů

Evidenci Vašich údajů můžete zabránit pomocí Google Analytics použitím následujícího odkazu. Bude umístěn cookie opt-out, kerý při příští návštěvě těchto webových stránek zabrání evidenci Vašich údajů: deaktivovat Google Analytics.

Více informací k nakládání s uživatelskými údaji u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně dat společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zpracování zakázky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu ke zpracování zakázek a dokonale realizujeme přísné směrnice německých úřadů pro ochranu dat při používání Google Analytics.

Demografické vlastnosti u Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „demografické vlastnosti“ Google Analytics. Tak mohou být zhotovovány zprávy, které obsahují výpovědi k věku, pohlaví a zájmům návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z z reklamy společnosti Google vztahujicí se k zájmům a z údajů návštěvníků třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat přes nastavení reklamy ve Vašem účtu Google nebo můžete celkově zakázat evidenci Vašich údajů prosřednictvím Google Analytics jak je znázorněno v bodě „Odvolání proti evidenci údajů“.

Doba uložení

Údaje na úrovni uživatele a údalostí uložené u společnosti Google, které jsou provázány s cookies, rozpoznáním uživatele (např. uživatelské ID) nebo reklamní IDs (např. DoubleClick-cookies, Android-Werbe-ID), budou po 14 měsících anonymní, resp. vymazány. Podrobnosti k tomu najdete na tomto odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

6. Newsletter

Newsletter – Údaje

Přejete-li si dostávat newsletter nabízený na těchto webových stránkách, potřebujeme od Vás emailovou adresu a informace, které nám dovolí kontrolu, že jste majitelem uvedené emailové adresy a souhlasíte s přijímáním newsletteru. Další údaje nebudou získávány, resp. budou získávány na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výlučně pro zasílání požadovaných informací a neposkytujeme je třetím osobám.

Zpracování údajů zadaných do formuláře pro přihlášení newsletteru probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas s uložením údajů, emailové adresy a jejich používání k zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, případně přes odkaz „Austragen“ v newsletteru. Zákonnost již uskutečněných procesů zpracování dat zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje pro účely odebírání newsletteru, které jste u nás uložili, ponecháme u nás uložené až do Vašeho odhlášení z odběru newsletteru a po zrušení odběru newsletteru vymazány. Údaje, které u nás byly uloženy za jiným účelem, zůstávají tímto nedotčeny.

Newsletter2Go

Tyto webové stránky používá Newsletter2Go pro zasílání newsletteru. Poskytovatelem je Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlín, Německo.

Newsletter2Go je služba, kterou lze m.j. organizovat a analyzovat zasílání newsletterů. Údaje, které jste zadali pro účely odběru newsletteru, se ukládají na serverech společnosti Newsletter2Go v Německu.

Pokud si nepřejete žádnou analýzu od Newsletter2Go, musíte odběr newsletteru zrušit. Za tímto účelem poskytujeme k dispozici v každém zasílaném newsletteru příslušný odkaz. Dále můžete newsletter zrušit také přímo na webových stránkách.

Analýza dat prostřednictvím Newsletter2Go

Newsletter2Go nám umožňuje analyzovat nové newsletterové kampaně. Tak můžeme např. vidět, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a které odkazy byly popř. otevřeny. Tímto způsobem můžeme m.j. zjistit, které odkazy jsou otvírány obzvlášť často.

Kromě toho můžeme rozpoznat, zda po otevření byly prováděny určité předem definované akce (Conversion-Rate). Můžeme tak např. rozpoznat, zda jste po otevření newsletteru učinili nákup.

Newsletter2Go nám také umožňuje rozdělit příjemce newsletteru na základě různých kategorií („clustrování“). Přitom lze příjemce newsletteru rozdělit např. podle věku, pohlaví nebo bydliště. Tímto způsobem lze newslettery lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám.

Podrobné informace k funkcím Newsletter2Go najdete na tomto odkazu: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Právní základ

Zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Zákonnost již uskutečněných procesů zpracování dat zůstává odvoláním nedotčena.

Doba uložení

Údaje deponované u nás pro účely odběru newsletteru zůstanou u nás uloženy až do Vašeho odhlášení z odběru newsletteru a po zrušení odběru newslettersu vymazány jak z našich serverů, tak ze serverů Newsletter2Go. Údaje, které u nás byly uloženy pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny.

Bližší informace najdete v ustanoveních o ochraně údajů Newsletter2Go na: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Uzavření smlouvy na zpracování zakázky

Se společností Newsletter2Go jsme uzavřeli smlouvu, kterou jsme společnost Newsletter2Go zavázali chránit údaje o našich klientech a neposkytovat je třetím osobám. Do této smlouvy lze nahlédnout na tomto odkazu: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf.

7. Plugins a nástroje

Google Web Fonts

Tyto stránky používají za účelem jednotného znázornění druhů písma takzvané fonty pro webové stránky, které poskytuje společnost Google. Fonty společnosti Google Fonts jsou místně instalovány. Spojení se servery společnosti Google se přitom neděje.

Google Maps

Tyto stránky používají přes API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pro použivání funkcí Google Maps je nezbytné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Používání Google Maps probíhá v zájmu vstřícného znázornění našich nabídenk on-line a v zájmu snadné dohledatelnosti míst uvedených na našich webových stránkách. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací k nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.